үү - .

ү ү ү !

?


/2002.02.14/
oyun@saya-medee.com